Vedtægter

Vedtægter for Gentofte Padel Club

Vedtægter for Gentofte Padel Club 

– med rettelser af 28. marts 2022


Stk. 1

Foreningens navn er Gentofte Padel Club, og foreningen er hjemmehørende i Gentofte Kommune. Gentofte Padel Club er stiftet den 8. september 2021. 

 

§ 2 - Foreningens formål 

Foreningens formål er: - At give medlemmerne mulighed for at dyrke padel med tilbud om træning og med deltagelse i turneringer og holdturneringer. - At tilrettelægge træningsaktiviteter, så medlemmerne opnår bedre fysiske forudsætninger for at kunne dyrke padel. - At tilrettelægge sociale aktiviteter, hvor medlemmerne kan mødes i et fællesskab.  - At udbrede interessen for padel i lokalområdet. 


§ 3 - Foreningens tilhørsforhold

Foreningen kan meldes ind i Dansk Padel Forbund og/eller Dansk Tennis Forbund, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker dette. Bestyrelsen kan også træffe beslutning om udmeldelse.


§ 4 - Medlemsforhold

Stk. 1: Alle, der anerkender foreningens formål, kan blive medlem af foreningen.

Stk. 2: Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. 

Stk. 3: Indmeldelse af medlemmer under 18 år kræver accept af forældre.

Stk. 4: Udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

 

§ 5 - Kontingent 

Stk. 1: Alle medlemmer betaler et årligt medlemskontingent, der opkræves pr. 1. januar. Ved indmeldelsen dækker betalingen dog både den resterende del af det år, hvor indmeldelse har fundet sted og kontingentet er modtaget, og det kommende år. 

Stk. 2: Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.  Stk. 3: Et medlemskab er ikke gyldigt førend kontingent er registreret, og medlemmet har givet de nødvendige medlemsoplysninger, som besluttes af bestyrelsen.

Stk. 4: Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse. 


§ 6 - Udelukkelse og eksklusion 

Stk. 1: Overtrædelse af foreningens vedtægter og øvrige regler kan medføre sanktioner i form af udelukkelse fra træning i en periode, karantæne i en periode eller vedvarende eksklusion.  Stk. 2: Sanktioner besluttes af bestyrelsen. Stk. 3: Hvis et medlem ekskluderes, har medlemmet ret til at få forelagt sin sag på den førstkommende generalforsamling, der træffer endelig afgørelse.


§ 7 - Generalforsamlingen 

Stk. 1: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.  

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned og indkaldes skriftligt – gerne pr. mail - med mindst 21 dages varsel til alle medlemmer med angivelse af dagsorden.

Stk. 3: Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. 

Stk. 4: Endelig dagsorden skal være offentliggjort skriftligt – gerne pr. mail - senest 7 dage inden generalforsamlingen.

Stk. 5: Generalforsamlingen kan ikke træffe bindende afgørelser om spørgsmål, der ikke er på dagsordenen.  

Stk. 6: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når den er lovligt indvarslet uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen afgør ved simpelt stemmeflertal de forslag, der stilles på generalforsamlingen. I tilfælde af stemmelighed forbliver den aktuelle tilstand. Generalforsamlingen kan undtagelsesvis afvikles virtuelt, hvis det skønnes nødvendigt af bestyrelsen (ville f.eks. have været relevant under samfundsnedlukning pga. Covid-19) 

Stk. 7: Ved ændringer i vedtægterne kræves 2/3 flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen. 

Stk. 8: Alle medlemmer der er over 18 år, og har været medlem i min. 3 måneder, er stemmeberettigede på generalforsamlingen og valgbare til bestyrelsen. 

Stk. 9: Stemmeafgivelse kan kun ske ved personligt fremmøde, (afhængig af generalforsamlingens afviklingsform fysisk eller online).  

Stk.10:Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker dette.

Stk.11: Bestyrelsen skal sikre, at medlemmer under 18 år har indflydelse på foreningens beslutninger gennem afholdelse af møder eller nedsættelse af ungdomsudvalg.


§ 8 - Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og består af min. 3 personer, der vælges for en 2-årig periode, så formand og eventuelle yderligere bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og kasserer og mindst 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. Bestyrelsens størrelse besluttes på den ordinære generalforsamling. 

Stk. 2: Formandskab og bestyrelse er ulønnet. Eventuel aflønning af medlemmer af bestyrelsen kan kun vedtages på generalforsamlingen efter at forslag herom er stillet til generalforsamlingen på forhånd.

Stk. 3: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Stk. 4: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til fremme af særlige interesser indenfor foreningens formål. Sådanne udvalg er underlagt bestyrelsens overordnede ledelse. 

Stk. 5: Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov, dog minimum fire gange om året, eller når et bestyrelsesmedlem ønsker dette.  Stk. 6: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst formanden eller kassereren samt yderligere et medlem er til stede.  


§ 9 - Revision 

Revisor og en revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Revisor reviderer årsregnskabet. Revisor skal være uafhængig af bestyrelsen og kan vælges blandt medlemmerne på generalforsamlingen.


§ 10 - Regnskab 

Stk. 1: Regnskabsåret følger kalenderåret.  

Stk. 2: Kassereren fører regnskabet og foretager bogføring.  

Stk. 3: Foreningens revisor kan til enhver tid forlange regnskabet og beholdningen forevist.  

Stk. 4: Kassereren forelægger budgetkontrol og forbrug på hvert bestyrelsesmøde.


§ 11 - Tegningsregler 

Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Stk. 2: Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Stk. 3: Foreningen kan ikke stifte bankgæld, leasinggæld eller andre finansielle forpligtelser uden forudgående beslutning på en generalforsamling.


§ 12 - Dagsorden for ordinær generalforsamling Den ordinære generalforsamling har mindst følgende dagsorden: 


1)   Valg af dirigent. 

2)   Valg af referent.  

3)   Bestyrelsens beretning.  

4)   Regnskab fremlægges til godkendelse. 

5)   Forslag fra bestyrelse og medlemmer. 

6)   Fastsættelse af kontingent. 

7)   Fremlæggelse og orientering om budgettet. 

8)   Valg af bestyrelse 

9) Valg af revisor 

10) Eventuelt 


§ 13 - Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt et flertal i bestyrelsen eller mindst 15% af foreningens medlemmer ønsker det ved skriftlig fremsendelse af dagsorden.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling har samme indkaldelsesvarsler som almindelig generalforsamling og handler som udgangspunkt alene om de emner, der forårsager beslutningen om den ekstraordinære generalforsamling samt eventuelt andre indkomne forslag.


§ 14 - Foreningens ophør 

Stk. 1: Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse på en generalforsamling, der er indkaldt med dette formål og efter reglerne for afholdelse af ordinær generalforsamling.  Stk. 2: Opløsning af foreningen kræver, at mindst 75% af de fremmødte stemmer herfor. 

Stk. 3: I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder eventuel formue et almennyttigt formål. Den generalforsamling, der beslutter nedlæggelse, vælger også det almennyttige formål.

 

Som dirigent

28. marts 2022

 

Michael Demant